اخبار

1395/03/27
آشماره حساب : 0109903763003 بانک صادرات شعبه درمانگاه مطهری شیراز – بنام آقایان : دکترمحمدرضا طالب نژاد – دکتر مجید فروردین شماره شبا : IR 280190000000109903763003


پزشکان محترم می توانند از طریق سایت سمینار retina.sums.ac.ir ثبت نمایند و پس از واریز کردن هزینه مورد نظر شماره فیش را درفرم ثبت نام وارد نمایند . لطفا فیش واریزی را همراه خوددرسمینار داشته باشید. نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !