اخبار

آشماره حساب : 0109903763003 بانک صادرات شعبه درمانگاه مطهری شیراز – بنام آقایان : دکترمحمدرضا طالب نژاد – دکتر مجید فروردین شماره شبا : IR 280190000000109903763003 ...

ادامه مطلب

شروع ثبت نام نوبت اول از طریق سایت: 1 دی ماه 96 مبلغ200 هزارتومان آخرین فرصت ثبت نام نوبت اول : 30 بهمن 96 مبلغ 220 هزارتومان آغاز ثبت نام عادی: 1اسفند 96 ثبت نام عادی:از30 فروردین 97 مبلغ 250 هزارتومان ...

ادامه مطلب

شرکت های تجهیزات پزشکی ، داروئی و... در صورت تمایل می¬توانند حمایت مالی این همایش را عهده دار بوده و بعنوان اسپانسر همایش معرفی گردند ...

ادامه مطلب
جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه

آدرس دبیرخانه : شیراز - بیمارستان خلیلی - دفتر بخش چشم 
 تلفن :  36291779-071
فاکس : 36291779-071